top of page
FAQ GymForce Challenge.jpg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The GymForce Challenge activiteiten

Wat bedoelen we met:

Wij, ons: De Besloten Vennootschap Visuals Matter B.V die o.a. handelt onder de naam The GymForce Challenge. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan je ons vinden onder nummer 65348648.

Jij, je, jou: Degene waarmee wij een Overeenkomst sluiten. Dit kan ook voor een groep zijn.

Overeenkomst: Datgene wat wij schriftelijk of mondeling met elkaar overeenkomen. Hieronder valt ook alles wat aan deze overeenkomst voorafgaat én de uitvoering ervan. 

GFC: The GymForce Challenge, onderdeel van Visuals Matter B.V.

1. Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat wij met jou overeenkomen of overeengekomen zijn. 

2. Aanbiedingen
2.1 Onze aanbiedingen zijn geldig voor de door ons aangegeven duur. De voorwaarden van een aanbieding kunnen, wanneer nodig, wijzigen. Je kan aan onze aanbiedingen geen rechten ontlenen. Als de aanbieding verlopen is en/of van onze website of social media verwijderd is, dan is de aanbieding automatisch vervallen. 
2.2 Onze aanbiedingen gelden niet automatisch voor op offerte gebaseerde Overeenkomsten. 

3. Overeenkomst 
3.1 Een Overeenkomst komt tot stand (A) als alle onderdelen van onze offerte door jou ongewijzigd geaccepteerd zijn; of (B) als de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk aan jou bevestigd is; of (C) als wij al geheel of gedeeltelijk gestart zijn met de uitvoering van de Overeenkomst. 
3.2 Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de Overeenkomst die door ons ná het aangaan van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, of als wij al gestart zijn met de uitvoering daarvan.
 
4. Wat we van jou verwachten
4.1 Jij zorgt ervoor dat alle gevraagde gegevens, die noodzakelijk zijn voor het correct en op tijd uitvoeren van de overeengekomen activiteiten, of waarvan jij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van onze activiteiten, op tijd en in de juiste vorm aangeleverd worden. 
4.2 Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle aan ons verstrekte gegevens compleet, betrouwbaar en juist zijn. Dit geldt ook voor de gegevens die jij van of via derden hebt verkregen. 
4.3 Jij voldoet aan de fysieke eisen voor deelname aan The GymForce Challenge. Hiervoor dien jij het deelnameformulier naar waarheid in te vullen. Mocht blijken dat tijdens een activiteit jouw fysieke of mentale conditie in onze beleving tekortkomt, dan behouden wij het recht voor om je deelname (per direct) te stoppen. Je hebt dan geen recht op restitutie van de betaalde gelden. 
4.4 Meedoen betekent 100% commitment. Jij zult alle redelijke instructies van ons en onze instructeurs opvolgen en andere deelnemers niet hinderen. Ook hier geldt dat wij ons het recht voorbehouden om je deelname (per direct) te stoppen. Je hebt dan geen recht op restitutie van de betaalde gelden.

5. Uitvoering van de Overeenkomst
5.1 Alle werkzaamheden die door ons worden verricht in overeenstemming met de Overeenkomst worden naar beste inzicht en kunnen uitgevoerd. Onze verplichting betreft een inspanningsverplichting. Wij bieden dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen. 
5.2 Helaas hebben wij het weer niet in de hand en kan het dus voorkomen dat het regent of stormt. In principe vinden de geplande activiteiten altijd doorgang. Als er sprake is van extreme weeromstandigheden zoals bij onweer dan kunnen wij besluiten niet te beginnen of te stoppen. 
5.3 Wij bepalen de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd en welke personen hierbij betrokken zijn. Speciale wensen? Laat het ons weten. Dan proberen wij hiermee rekening te houden. 
5.4 Als jouw veiligheid onvoldoende gewaarborgd is tijdens een activiteit, hebben wij het recht om af te wijken van de gesloten overeenkomst en/of gemaakte afspraken. Onze instructeurs hebben hierin het laatste woord. Je deelname is op eigen risico. Bij uitval tijdens de activiteit worden de door jou gemaakte deelnamekosten niet vergoed. 
5.5 Wij zorgen voor al het trainingsmateriaal. Je moet zelf nog zorgen voor geschikte kleding en schoenen. Je ontvangt vooraf een lijst van spullen wat je zelf mee moet nemen.

6. Betalingen
6.1 Een deel of geheel van onze vergoeding kan bij vooruitbetaling verschuldigd zijn. Dit hangt af van de afspraak die wij maken, deelname betalingsvoorwaarden of die in onze offerte vermeld zijn. Je kunt pas deelnemen na volledige ontvangst van het individuele deelnametarief of overeengekomen groepstarief. 
6.2 Betaling vindt plaats nadat je jezelf via de website of per e-mail hebt ingeschreven. Je ontvangt een bevestiging met de betaaltermijn en methode. Na de volledige betaling is je aanmelding compleet.
 
7. Als wij de Overeenkomst willen uitstellen of beëindigen
7.1 Wij kunnen de nakoming van onze verplichtingen uitstellen bijvoorbeeld bij slecht weer, of de Overeenkomst ontbinden zonder dat wij jou schadeloos moeten stellen, kosten of een schadevergoeding verschuldigd zijn. De reeds gedeeltelijk of geheel betaalde deelnamekosten ontvang je dan terug.
7.2 Wij mogen een Overeenkomst, of een wijziging daarin, altijd weigeren of beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met wet- of regelgeving, of als de Overeenkomst of de wijzing daarin naar onze mening schade kan toebrengen aan onze goede naam of reputatie. 
7.3 GFC heeft het recht om bij te weinig aanmeldingen, minder dan 20 deelnemers, de overeenkomst op te zeggen. De reeds gedeeltelijk of geheel betaalde deelnamekosten ontvang je dan terug.
 
8. Als jij de overeenkomst wil annuleren
8.1 Wil je de Overeenkomst deels of helemaal annuleren? Dan mogen wij de volgende kosten aan jou in rekening brengen: 
A - Bij annulering méér dan 31 dagen vóór de uitvoering van de Overeenkomst: 25% van de totale overeengekomen kosten; 
B − Bij annulering korter dan 31 dagen vóór de uitvoering van de Overeenkomst: 50% van de totale overeengekomen kosten. In het geval van individuele kan je je deelname overdragen aan een ander. Neem daarvoor contact met ons op. 
8.2 Als annuleringsdatum geldt de datum en het tijdstip waarop wij jouw schriftelijke of via e-mail annulering hebben ontvangen. 
8.3 De gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum worden vastgesteld op basis van onze administratie.
 
9. Overmacht
9.1 In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen.
9.2 Onder overmacht verstaan wij, maar niet beperkt tot: alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn om onze verplichtingen na te komen. Hieronder ook begrepen ernstige weersomstandigheden (zoals hevige onweer, sneeuwval, ijzel, storm of extreme warmte), de situatie dat wij diensten te laat geleverd krijgen. 
9.3 Wij mogen onze verplichtingen uitstellen tijdens de periode van overmacht en kunnen activiteiten niet door laten gaan. 
9.4 Als de periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt, dan mogen zowel jij als wij de Overeenkomst ontbinden, je ontvangt dan het volledige bedrag terug. 
9.4 Als wij al een deel van onze verplichtingen zijn nagekomen wanneer de overmacht intreedt, dan mogen zowel jij als wij de Overeenkomst ontbinden, je ontvangt dan een deel van het betaalde bedrag terug. 

10. Aansprakelijkheid
10.1 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot dat wat in deze algemene voorwaarden is beschreven. 
10.2 Deelname aan onze activiteiten zijn altijd voor jouw eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en schade, van welke aard dan ook, die jij lijdt of mogelijk zal lijden als gevolg van de activiteit(en). Wij zijn ook niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen. 
10.3 Voor deelname is een goede gezondheid in zowel psychisch als fysiek vereist. Hiervoor vragen wij aan jou een verklaring dat je in goede gezondheid verkeert. Dit laat overigens onverlet dat het verkeren in een goede gezondheid zowel psychisch als fysiek voor jouw eigen rekening en risico blijft komen. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, ook niet als wij een dergelijke verklaring hebben opgevraagd. 
10.4 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot maximaal het aan jou gefactureerde bedrag voor de betreffende activiteit waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
10.5 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade. Directe schade bestaat uit (A) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen; (B) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden; en (C) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade. 
10.6 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade. 

11.Vrijwaring
11.1 Wij, en de mensen die wij inschakelen, worden door jou gevrijwaard voor eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van onze werkzaamheden en/of tijdens activiteiten. 
11.2 Als er schade ontstaat aan onze zaken, of als zaken zoekraken, dan worden de reparatiekosten of de vervangingskosten door ons aan jou in rekening gebracht. Dit doen we natuurlijk alleen maar in het geval dat de schade of het zoekraken aan jou kan worden toegerekend.
 
12. Portretrecht en beeldmateriaal
12.1 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen wij foto’s en videomateriaal maken om te gebruiken op onze website of social media. Mocht je, om welke reden dan ook, niet willen dat deze foto’s/videomateriaal gedeeld worden, laat het ons dan vooraf schriftelijk of per e-mail weten. 
12.2 Ook hebben wij het recht om beeldmateriaal dat jij hebt gemaakt tijdens activiteiten, en bijvoorbeeld via social media verspreid, te gebruiken, zonder dat we daarbij jouw naam hoeven te vermelden.

 

13. Klachten
13.1 Wij hechten veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Als jij toch een klacht hebt, dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk, het liefst binnen 7 dagen na de activiteit. Aan een ingezonden klacht kunnen geen rechten worden ontleend. Als wij het nodig vinden, dan kunnen wij de klacht in kwestie (laten) onderzoeken. Jij bent verplicht om ons hiertoe in de gelegenheid te stellen. 
13.2 Als het (eind)resultaat afwijkt van jouw verwachting, dan is dat geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. 
13.4 Als we hebben vastgesteld dat de klacht tijdig is ingediend én gegrond is, dan zullen wij binnen een redelijke termijn na jouw schriftelijke kennisgeving, hiervoor een (door ons passend geachte) oplossing bieden. Bij het te laat zijn met het melden van een gebrek of klacht, heb je geen recht meer op herstel, vervanging of (andere) schadeloosstelling. 
13.6 Wij hanteren voor alle overige gevallen een verjaringstermijn van één jaar.
 
14. Bij problemen
14.1 Is het Nederlands recht van toepassing. 
14.2 De Rechtbank Rotterdam is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen. 
14.3 Maar voordat we naar de rechter stappen, liever niet natuurlijk, dan hebben wij er uiteraard eerst alles zelf aan gedaan om er samen uit te komen.
 

bottom of page